loader-logo

Katılımcılar İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

  • Home
  • Katılımcılar İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

FabrikaGames Bilişim Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketi

İşbu Katılımcılar İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), katılımcıların yarışmaya uygunluk ve yeterliliğinin değerlendirildiği süreçte ve yarışma sürecinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu olan FabrikaGames tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve Veri Sahibi’nin söz konusu kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti hakkında yeterli bilgiye sahip olabilmesi adına hazırlanmıştır.

Kişisel verilerin işlenmesi; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilginin; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir bir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

KVKK gereğince, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla FabrikaGames tarafından KVVK uyarınca ve işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan kapsam dahilinde işlenebilecektir. FabrikaGames olarak faaliyetlerimizi sürdürürken kişisel verilerin güvenliği, özellikle kişisel verilerinizin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için azami hassasiyet göstermekteyiz.

         FabrikaGames tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler;

i.    Kimlik bilgileriniz (ad-soyad, doğum tarihi vb.)

ii.  İletişim bilgileriniz (telefon numarası, adres, e-posta adresi vb.)

iii. Finansal bilgilerinizden (banka hesap bilgileri, IBAN numarası vb.) ibarettir.

Kanun hükümleri gereğince; FabrikaGames veri sorumlusu olarak katılımcılara ait kişisel verileri kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği ölçüde yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilecek, kanunen işbu verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşacaktır.

FabrikaGames, katılımcıların tanınması, ön başvuruların değerlendirilmesi, yarışma koşullarına uygunluğun denetlenmesi ve gerekli iletişimin kurulabilmesi amacıyla; katılımcılara ait kişisel verileri doğrudan katılımcının kendisinden, LinkedIn isimli profesyonel iş ağı platformundan, katılımcının yarışmaya uygunluğunun değerlendirildiği süreçte FabrikaGames tarafından yapılan test sonuçlarından, e-posta, posta, sosyal medya platformlarından ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak otomatik, kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde etmekte ve bu kişisel verileri veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının;

–    (a) bendinde karşılık bulan; Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi,

–    (c) bendinde karşılık bulan; Katılımcılarla bir sözleşme ilişkisi kurulması veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğü ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla katılımcılara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

–    (d) bendinde karşılık bulan; Katılımcının kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

–    (e) bendinde karşılık bulan; Katılımcılara bir hak tesis edilmesi halinde, bu hakkı kullandırmak ve korumak için veri işlemenin zorunlu olması,

–    (f) bendinde karşılık bulan; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVVK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, FabrikaGames tarafından aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilecektir.

–  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

–  Yarışma için başvuru taleplerinin alınabilmesi,

–  Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

–  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

–  Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

–  Reklam ve kampanya süreçlerinin yürütülmesi,

–  Yarışma sonrasında hak kazananlara ödüllerinin iletilmesi,

–  Yarışma sonuçlarının ve ödüle hak kazananların sosyal medya kanalları üzerinden ilan edilmesi,

–  Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.

Kişisel verileriniz; katılımcıların tanınması, ön başvuruların değerlendirilmesi, yarışma koşullarına uygunluğun denetlenmesi, iletişimin sağlanması amaçlarıyla FabrikaGames’in işbirliği içerisinde olduğu taraflara, iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum kuruluşları ve özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir. Güncel mevzuat uyarınca, sunucuları yurt dışında bulunan firmalara ait program ve yazılımların kullanılması (Microsoft, Google, Yahoo gibi e-posta servislerinin kullanılması vb.), Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.05.2019 tarihli kararına göre yurt dışına veri aktarımı olarak kabul edilmektedir. FabrikaGames’in de elektronik posta, bulut depolama ve benzeri konularda kullandığı program ve yazılımların sunucuları yurt dışında bulunan firmalara ait olması nedeniyle Veri Sahibi’ne ait Kişisel Veriler’in yurt dışına aktarıldığı kabul edilmektedir.

FabrikaGames, kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen durumlarda paylaşıldığı tarafın, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan beyanlara ve mevzuata uygun şekilde yalnızca KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmesi ve aktarılması için gerekli önlemleri almaktadır.

Katılımcı, Levazım Mah., Yeni Bahar Sok., Aydın Sit., Müstakil Konut V1 Apt., No: 1D  Beşiktaş, İstanbul adresinden veya [ideajam@fabrikagames.com] mail adresinden FabrikaGames’e başvurarak 6698 sayılı KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki hakları kullanma hak ve yetkisine sahiptir. Katılımcı’nın KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini yazılı olarak FabrikaGames’e iletmesi durumunda ilgili talepler mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.